Red GPS - Valencia - Estado de la red en tiempo real

Station Status
TORR (Trimble NetRS) 7 Satellites tracked.
VCIA (LEICA GRX1200 GG Pro) 12 Satellites tracked.
ALAC -IGN (LEICA GR10) 14 Satellites tracked.
DENI (Leica GR10) 14 Satellites tracked.
PENI -IGN (Leica GR25) 14 Satellites tracked.
AYOR (LEICA GRX1200 GG Pro) 12 Satellites tracked.
BORR (TRIMBLE NETR9) 12 Satellites tracked.
VALE (IGN- Leica GR10) 14 Satellites tracked.
ARAS-CEAM (LEICA GR50) 14 Satellites tracked.
UTIE (LEICA GR30) 14 Satellites tracked.
ALCO (JAVAD TRE_3N DELTA) 13 Satellites tracked.
JUMI2 14 Satellites tracked.
MURC 14 Satellites tracked.
BERG (Trimble R7) 8 Satellites tracked.

ESTACIONES