Red GPS - Valencia - Estado de la red en tiempo real

Station Status
TORR (Trimble NetRS) 8 Satellites tracked.
VCIA (LEICA GRX1200 GG Pro) 17 Satellites tracked.
ALAC -IGN (LEICA GR10) 17 Satellites tracked.
DENI (Leica GR10) 14 Satellites tracked.
PENI -IGN (Leica GR25) 17 Satellites tracked.
AYOR (LEICA GRX1200 GG Pro) 15 Satellites tracked.
BORR (TRIMBLE NETR9) 16 Satellites tracked.
VALE (IGN- Leica GR10) 18 Satellites tracked.
ARAS-CEAM (LEICA GR50) 16 Satellites tracked.
UTIE (LEICA GR30) 16 Satellites tracked.
ALCO (JAVAD TRE_3N DELTA) 15 Satellites tracked.
JUMI2 14 Satellites tracked.
MURC 15 Satellites tracked.
BERG (Trimble R7) 7 Satellites tracked.

ESTACIONES